spinner
doel
Samenwerken slagvaardig vooruitstrevend
doel-icoon

Thema 7

Organisatie cultuur en HRM

Rd4 werkt aan een excellente organisatie.

Fit voor de toekomst: Rd4 heeft de juiste mensen op de juiste plek, goede (ICT-) faciliteiten en geoptimaliseerde processen. Een gezonde dosis van publiek ondernemerschap leidt ertoe dat Rd4 haar bedrijfsvoering - stapsgewijs - innoveert. Ook burgers zien dit terug in de dienstverlening.

Om de visie van Rd4 waar te maken investeren we in onze mensen. Iedere medewerker is een schakel in onze keten en draagt zijn steentje bij. Want samen met onze mensen maken we het verschil. Wij benutten onze schaalgrootte en werken samen met partners.

Context

Organisatieontwikkeling wordt regelmatig ervaren als een weerbarstig proces; zeker binnen de publieke sector. In de afval- en grondstoffen sector is sprake van een (steeds sneller verlopende) verandering, waarop we onze organisatie moeten afstemmen. Juist in de komende jaren, waarin we in de transitie zitten van een lineaire naar een circulaire economie, is een toekomstbestendige organisatie van belang.

Onze ambitie is om te transformeren van een traditioneel afvalbedrijf naar een innovatieve grondstoffenorganisatie op regionale schaal. We veranderen van een aanbod gedreven naar een meer vraag gestuurde dienstverlening, waarbij voldoende ruimte is voor innovatieve logistieke- en verwerkingsconcepten. Dit vraagt om een slimme netwerkorganisatie, waarin het opbouwen en delen van kennis steeds belangrijker wordt: zie de ontwikkeling van big data, robotisering en kunstmatige intelligentie. Dit vraagt ook om meer samenwerking en een stabiele werkorganisatie, waarbij we ons willen verbinden aan strategische partners.

Rd4 wil - zonder een ingrijpende organisatiewijziging - de mensen en organisatie hierin meenemen. In de komende jaren werken wij daarom samen aan een succesvolle en op de toekomst afgestemde organisatie. Een organisatie waarin medewerkers onze drie kernwaarden herkennen, ondersteunen en met trots uitdragen: samenwerken, slagvaardig en vooruitstrevend! Een trots die ze doorgeven aan onze klanten en burgers. Dit gesteund door onze kernboodschap: samen steeds slimmer.

Onze collega: Edwin

Onze collega: Edwin

Strategie

We gaan aan de slag met onze ambitie om te excelleren, waarbij het van belang is dat deze door iedere medewerker wordt gedragen en uitgedragen.

Wij lichten dit toe aan de hand van drie organisatieaspecten:

  • Operational excellence
  • Cultuur en HRM
  • Governance en schaalgrootte

1. Operational excellence

Rd4 wil excelleren in de dienstverlening naar haar gemeenten en bewoners. Dit betekent dat alles binnen de organisatie in één keer goed moet, op tijd is en tegen een uitstekende prijs wordt geleverd. Rd4 kiest daarom - organisatiebreed - voor operational excellence. Zo moet bijvoorbeeld het werken op basis van prestatie-indicatoren de standaard binnen onze organisatie zijn.

De komende jaren werken wij aan het ontwikkelen van excellente dienstverlening. Aan het einde van de planperiode verwachten we een forse toename in de kwaliteit en efficiëntie van onze processen te bereiken. Dit vraagt om het creëren van een continue verbetercultuur, waarbij medewerkers en management worden gemotiveerd en gestimuleerd om dagelijks te verbeteren.

thema-7

2. Cultuur en HRM

Onze kernwaarden (zie Onze strategie) passen goed bij onze organisatie én worden ook ingezet om de organisatieontwikkeling te ondersteunen. De gewenste organisatiecultuur moet niet alleen met de mond worden beleden, maar ook in de praktijk worden waargemaakt. Daarom zetten wij in op cultuurversterking. Via onder meer storytelling werken wij blijvend aan draagvlak bij onze medewerkers.

HRM heeft een belangrijke rol bij de invoering van onze strategie: door medewerkers en managers te ontwikkelen, uit te dagen en te motiveren en daarmee excellente uitvoering te stimuleren. Op deze wijze kan HRM een onmisbare schakel zijn tussen onze strategie en de uitvoering. Wij richten onze HRM-instrumenten op onze strategie en helpen onze medewerkers om de doelen van Rd4 te kennen, begrijpen en implementeren.

Ook is HRM in de komende periode van belang om de beste mensen aan te trekken en ze te behouden. De organisatie moet een fijne plek zijn om te werken. En we willen een prettige werksfeer met aansprekende waarden.

Verder streeft Rd4 ernaar dat iedereen tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vitaal, gezond en met plezier aan het werk is. Om dit te kunnen realiseren, hanteren we een actief personeelsbeleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers met als doel een duurzame inzetbaarheid gedurende ieders loopbaan.

3. Governance, schaalgrootte en samenwerking

Rd4 wil hét grondstoffenbedrijf voor onze deelnemende gemeenten zijn. De gemeenschappelijke regeling (als rechtsvorm) vormt geen belemmering voor de toekomst van Rd4. De huidige governance leidt tot een effectieve samenwerking met onze gemeenten. De afstand tussen Rd4 en colleges en gemeenteraden wordt goed overbrugd. Daarom kiezen wij vooral voor het behoud en verbeteren van onze governance.

De komende jaren richt Rd4 vooral de aandacht op het verbeteren van de interne organisatie. Wij willen onze schaalgrootte hierbij optimaal gaan benutten. Daarmee kiest Rd4 niet voor een actief acquisitiebeleid. Wel staat de deur open voor toetreding van gemeenten. Randvoorwaarde bij toetreding is dat er voldoende synergie is met de huidige deelnemersgroep: o.a. een voldoende vergelijkbaar grondstoffenbeleid.

Daarnaast gaat Rd4 actief op zoek naar samenwerkingspartners. Onder andere met als doel het organiseren en borgen van kennis in keten- en grondstoffenmanagement. Hierbij wordt gezocht naar regionale partners en naar partners buiten onze regio.

Doelen

In de komende jaren verwacht Rd4 de transitie naar een op de toekomst afgestemde organisatie te bewerkstelligen door het ontwikkelen van kortcyclische verbetering. De Rd4-cultuur versterken wij door het vieren van onze successen en de inzet van duurzaam personeelsbeleid. Verder werken wij aan een één of meerdere regionale kennis- en operationeel netwerken om onze duurzaamheidsambities te realiseren en indien mogelijk te versnellen. Hierbij zal ook gekeken worden naar reeds lopende projecten in de regio en of Euregio.

SubDoelen

  • Het opzetten van dashboards, waarbij op dagelijkse basis management-informatie kan worden verkregen om kortcyclische verbetering mogelijk te maken
  • Het realiseren van één of meerdere verbeterprojecten per jaar. Met focus op het continu verbeteren van onze organisatie
  • Jaarlijkse bedrijfsbezoeken om inspiratie op te doen bij andere bedrijven, zowel binnen als buiten de branche
  • Grip op personeelsplanning: huidige en toekomstig gewenste werknemers op niveau houden
  • Medewerkers tevredenheid: toename trots en tevredenheid bij medewerkers over (duurzaamheids)profiel van Rd4: score 8 per 2026

Strategische activiteiten

Rd4 richt zich de komende jaren op de volgende strategische activiteiten:
icon strategie

Kenmerkend voor Operational Excellence zijn:

Uitwerken projectplan en opleidingsplan operation excellence

Jaarlijks opstartende verbeteringsprojecten

Het organiseren van benchmarking en bedrijfsbezoeken

Versterken van bedrijfsvoering (inkoop, ICT) en optimalisatie van onze faciliteiten (op- en overslag, sorteren)

Toepassen van nieuwe technologie in de organisatie: data-analyse, sensoring

Kenmerkend voor Cultuur en HRM zijn:

Strategische personeelsplanning: voortvloeiend uit vergrijzing, duurzame inzetbaarheid en nieuwe werkvormen

(Her-)opleiding en ontwikkeling van management en middenkader: gericht op passend leiderschap en aansluitend op de werkvereisten van de toekomst

Kennis en ontwikkeling medewerkers op elk niveau: gericht op verdere professionalisering en aansluiting op veranderend, circulair werken

Continuïteit en vitaliteit: gericht op duurzaamheid, talentontwikkeling, het nieuwe werken en loopbaantrajecten tot en met pensioen

Starten van ‘employee branding’ project: gericht op duidelijkere profilering van Rd4 als aantrekkelijk werkgever in de regio

Kenmerkend voor governance, schaalgrootte en samenwerking zijn:

Voorbereiding op de positionering van nieuwe taken, waarbij wij deze in de juiste (juridische) constructie plaatsen. Aanleiding hiervoor is de ontwikkeling van circulaire taken (zie thema ‘grondstoffenmanagement’)

Bundelen van kennis en grondstofvolumes met partners om circulaire kansen te benutten. Met onderbouwde keuzen in de regio of buiten de regio

Participatie in brancheverenigingen, gericht op kennisdelen en sectorale belangenbehartiging. Versterken van bewustwording (circulaire gedachtegoed) en participatie in de regio samen met lokale partners