spinner
doel
Implementatie dashboard
doel-icoon
Digitaliseren bedrijfsvoering

Thema 6

Data en ICT

Rd4 werkt datagedreven.

Eén van de belangrijkste informatiebronnen van Rd4 is data. Rd4 ontwikkelt zich steeds meer tot een datagedreven organisatie. Door een goede data-analyse en goede ondersteunende informatietechnologie is Rd4 in staat om flexibel en efficiënt te werken. Rd4 helpt haar mensen en past haar organisatie aan om hierin mee te groeien.

De doelen die hierbij passen:

  • Implementatie dashboard voor afval en reiniging
  • Digitaliseren bedrijfsvoering: beschikken over Real-Time Data (RTD) en daarmee de papierstroom met 50% verminderen

Context

In de sector neemt het belang van informatietechnologie sterk toe. De juiste inzet van automatisering en informatie is in de toekomst nodig om efficiënt en effectief te werken. Onze primaire processen worden steeds verder gemechaniseerd, en onze inzet wordt steeds meer afgestemd op het gedrag van de burger.

Op allerlei plekken in de organisatie generen we data die van doorslaggevend belang zijn: om gericht te werken aan meer duurzaamheid én om onze organisatie wendbaar en efficiënt te laten werken. Vulgraadsystemen en andere ‘dynamische data’ bepalen steeds meer onze inzet. ICT helpt ons om managementinformatie op alle niveaus te gebruiken.

Informatietechnologie vraagt ook steeds meer van de organisatie. Denk daarbij aan: datakwaliteit, data security (privacy), digitale vaardigheden en toepassing van nieuwe technieken (zoals data-analyse). Het werken met informatie is steeds meer één van de kritieke succesfactoren voor onze organisatie. Dit betekent ook dat automatisering en informatie steeds meer aandacht nodig heeft: in te leveren meerwaarde, capaciteit en budget.

Strategie

De verandering naar een datagedreven organisatie heeft Rd4 al lang geleden in gang gezet. En het einddoel zal ook niet worden bereikt binnen de komende planperiode. Rd4 wil de volgende stappen zetten naar dit einddoel. In de komende planperiode wil Rd4 op verschillende niveaus de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar kunnen stellen. We richten ons daarbij vooral op een goede integratie van data in onze primaire processen. Verdere ontwikkeling van de datagedreven organisatie vraagt ook een andere ICT-aanpak. Deze verschuift van beheer en onderhoud ICT-structuur (ondersteunend) naar informatielevering en faciliteren van digitalisering (proactief). Op onderdelen starten wij met data-analyse. In de komende jaren willen we hiermee meer informatie genereren om ons als grondstoffenbedrijf te versterken.

Binnen Rd4 kiezen wij voor verdergaande digitalisering van onze processen. De focus komt daarbij veel meer te liggen op de gebruiker. Rd4 investeert in het leren werken met informatie en ICT, waarbij we toetsen op gebruikerstevredenheid en functionaliteit. We zoeken samenwerking met collega bedrijven en ICT-partners om te kunnen leren van elkaar.

Doelen

Rd4 heeft gekozen voor een ERP-omgeving. Binnen deze omgeving gaat Rd4 stappen ma-ken om gerichte stuurinformatie te genereren. Uiterlijk 2023 heeft Rd4 een dashboard voor afval en reiniging ontwikkeld: voor intern en extern gebruik. Zo willen wij informatie onder andere beschikbaar stellen voor burgers en bedrijven: via onze website en app. Ook willen we hiermee de papierstroom binnen de organisatie verminderen. In het verlengde van een duurzame bedrijfsvoering wil Rd4 de bedrijfsvoering verder digitaliseren. Daarmee wordt ook datakwaliteit verbeterd en het aantal handmatige activiteiten tot een minimum beperkt. Doel is om de papierstroom met 50% te verminderen

Doelen

  • Overlegplatform met kennispartners en collega bedrijven
  • Meerjarenplan ICT-beleid
  • Portal en app voor de communicatie met burger en bedrijven

Strategische activiteiten

Rd4 richt zich de komende jaren op de volgende strategische activiteiten:
icon strategie

Het opzetten van een datasysteem waarbij derden (gemeenten, burgers, partners) ook kunnen beschikken over voor hun relevante data (web en app)

Digitaliseren van processen

Versterken van kennis en competenties om in een datagedreven organisatie te kunnen werken

Verbeteren van datakwaliteit: o.a. door dit te koppelen aan inzet van procesoptimalisatie

Uitwerken en implementeren van dashboard

Ontwikkelen data-analytics (vanuit eigen data): gericht op verbeteren en innoveren