spinner
doelen
Behoud huidige marktpositie
doel-icoon
Uitbreiding dienstenpakket

Thema 5

Commerciële taken

Rd4 ontwikkelt circulaire diensten.

Rd4 werkt voor zakelijke klanten. Ook in deze markt staat voor Rd4 een bedrijfsmatig presteren én maatschappelijke betrokkenheid voorop. De komende jaren consolideert Rd4 haar marktpositie. Rd4 zet vooral in op groei van circulaire dienstverlening. Hier ligt de kracht van Rd4 én is sprake van een synergie met de gemeenschappelijke regeling.

De doelen die hierbij passen:

  • Behoud van marktpositie op bestaande commerciële diensten
  • Uitbreiding dienstenpakket met 2 circulaire diensten

Context

Naast de gemeenschappelijke regeling Rd4 staat de gelijknamige naamloze vennootschap. Binnen deze juridische entiteit zijn alle bedrijfsmatige activiteiten van Rd4 ondergebracht. Het bestaansrecht van de vennootschap is dat deze een bijdrage levert aan de verlaging van de afvalstoffenheffing voor de burgers en een rendement oplevert voor de aandeelhouders. Bovendien heeft de ‘tucht’ van de markt een positieve invloed op de bedrijfscultuur.

Als overheidsbedrijf kiest Rd4 voor een zorgvuldige marktbenadering. In het benaderen van de markt zijn het bedrijfsmatig presteren én maatschappelijke betrokkenheid de leidende doelen. De bedrijfsmatige activiteiten zijn juridisch, organisatorisch en administratief gescheiden van de gemeenschappelijke regeling en worden tenminste zodanig kostendekkend uitgevoerd dat geen beslag wordt gelegd op publieke middelen.

Momenteel bedient Rd4 ruim 3.500 bedrijfsklanten in Midden- en Zuid-Limburg. De dienstverlening heeft betrekking op een breed scala van activiteiten van afvalpreventie, advisering tot en met de uitvoering en monitoring van het gehele afvalproces van onze bedrijfsklanten.

Voor de komende jaren ziet Rd4 een aantal ontwikkelingen in de zakelijke markt:

  • De schaalvergroting bij concurrenten leidt tot extra concurrentiedruk
  • De behoefte aan circulaire dienstverlening bij zakelijke klanten neemt (verder) toe
  • De producentenverantwoordelijkheid wordt verder uitgebreid
  • De dienstverlening wordt verder gedigitaliseerd. Er blijft een grote behoefte aan maatwerk en klantgerichtheid
Onze collega: Tamara

Onze collega: Tamara

Strategie

Voor de komende jaren blijft sprake van een scheiding tussen de vennootschap en de gemeenschappelijke regeling. Namens de gemeenten ziet de Raad van Commissarissen toe op het reilen en zeilen van de vennootschap. De ambitie is realistisch: Rd4 zet in op behoud van marktpositie. Rd4 benut haar sterkten. Rd4 is flexibel, levert maatwerk en staat dichtbij de klant. Rd4 blijft een stabiel tarievenbeleid hanteren en is daarmee een betrouwbare partner voor zakelijke klanten. De komende planperiode investeert Rd4 in verdergaande digitalisering en naamsbekendheid.

Rd4 zet verder in op het uitbreiden van de dienstverlening. Er liggen kansen om de circulaire business ontwikkeling ook in te zetten voor de zakelijke markt. Dit vergt een bredere betrokkenheid bij de vennootschap dan alleen vanuit de ‘afdeling Verkoop’. Wij zoeken daarvoor synergie met de andere organisatieonderdelen (zoals grondstoffenmanagement).

doelen

In de komende jaren verwacht Rd4 dat het rendement van bestaande commerciële taken onder druk blijft staan. Rd4 stuurt op minimaal behoud van de huidige marktpositie. Rd4 stuurt actief op een groei in het segment van circulaire ondernemers. Dit zijn ondernemers die actief ondersteund willen worden bij het (zo) circulair (mogelijk) inzamelen en verwerken van hun reststromen. Rd4 brengt twee nieuwe circulaire diensten op de commerciële markt.

Subdoelen

  • Beeldvorming Rd4 bij zakelijke klanten versterken als ‘duurzaam dienstverlener
  • Minimaal behouden rendement: 4% rendement op commerciële omzet

Strategische activiteiten

Rd4 richt zich de komende jaren op de volgende strategische activiteiten:
icon strategie

Starten met de transformatie van onze portfolio naar circulair (en minder verbranding, recycling)

Digitaliseren dienstverlening: o.a. ‘Mijn Rd4’ voor bedrijven, website en app

Versterken van sturing op inzet en rendement commerciële diensten

Vergroten van de naamsbekendheid van Rd4 in de zakelijke markt: met focus op ons circulair, regionaal profiel

Exploiteren van infrastructuur (op- en overslag, bufferen, sorteren): ook voor zakelijke klanten